Header Ads

Halal Marathi Movie Songs


Movie : Halal (2017)
Directer : Shivaji Lotan Patil
Star Cast : Chinmay Mandlekar, Pritam Kagane, Priyadarshan Jadhav, Vijay Chavan, Chhaya Kadam, Amol Kagane, Vimal Mhatre and Sanjay Sugavkar
Screenplay : Nishant Natharam Dhapse
Music : Vijay Gatalevar
Dialogues : Nishant Natharam Dhapse
Genre  : Dramma
Release Date : 


Coming Soon...

Tag : Halal (2017) marathi movies, marathi movie songs download, Halal (2017) marathi mp3 songs, marathi video songs, marathi dj song, lyrics, HD MP4, 3GP, Trailer, marathi songs free download, vipmarathi

No comments

Powered by Blogger.